ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN – Maart 2013

Artikel 1: Toepassingsgebied en prioriteit

Deze voorwaarden regelen de bestellingen van toebehoren, materialen, uitrustingen en diensten (hierna “Leverantie” genoemd) die worden gedaan door de bedrijven van de Antalis-groep, waarvan de gegevens op de bestellingen zijn vermeld (“de Koper” of “ANTALIS”). Door de bestellingen van de Koper te aanvaarden, aanvaardt de Leverancier zonder voorbehoud de onderhavige voorwaarden. De Leverancier kan geen enkele bepaling uit zijn verkoopvoorwaarden, commercieel aanbod, offerte, tarieflijst ... of voortvloeiend uit de gangbare, al dan niet professionele praktijken, die tegenstrijdig of onverenigbaar is met de onderhavige voorwaarden, inroepen tegen de Koper, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven van de onderhavige voorwaarden te willen afwijken.

Artikel 2: Aanvaarding en weigering van bestellingen

Binnen één (1) dag na ontvangst van de bestelling dient de Leverancier de Koper ter bevestiging van ontvangst de ondertekende bestelbon te doen toekomen (tenzij uitdrukkelijk een langere termijn is overeengekomen). Bovendien wordt een bestelling die niet binnen voormelde termijn schriftelijk door de Leverancier is geweigerd, geacht aanvaard te zijn op basis van de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden (het “Contract”). Volgens het Contract staat het in gang zetten van een bestelling gelijk aan aanvaarding.

 

Artikel 3: Naleving van wetten en regels

De Leverantie dient te voldoen aan de geldende normen, regels en wetten, met name wat betreft het arbeidsrecht, respect voor het milieu … De Leverantie dient vergezeld te gaan van documenten met aanwijzingen voor veilig en optimaal gebruik, opslag en onderhoud evenals de documenten die zijn voorgeschreven door de in het land van levering geldende normen, regels en wetten. Bij gebreke daarvan behoudt ANTALIS zich het recht voor de Leverantie te weigeren.
 

Artikel 4: Leverings- en ontvangsttermijnen

De termijnen die genoemd worden in het Contract of in enig ander document van ANTALIS zijn bindend. Indien de Leverancier denkt dat hij deze termijnen of een van zijn andere verplichtingen niet kan nakomen, dient hij ANTALIS daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 

Artikel 5: Levering van de Leverantie

5.1: Voorwaarden en inhoud van de levering De Leverancier verbindt zich ertoe de op de plaats van levering geldende voorwaarden voor toegang en lossen na te leven. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt de Leverantie DDP (Incoterms® 2010) geleverd met pakbon, waarop ten minste (i) het nummer van de bestelling en (ii) de productaanduiding en de geleverde aantallen vermeld zijn. Bij gebreke daarvan wordt voor betaling van de facturen alleen rekening gehouden met de door ANTALIS erkende gewichten en hoeveelheden.

5.2: Verpakking en transport De Leverancier dient de Leverantie te verpakken, te markeren en te transporteren in overeenstemming met de gangbare praktijken en volgens de specificaties van de Koper om schade te voorkomen en het lossen, de hantering en de opslag te vergemakkelijken. De Leverancier is verantwoordelijk voor verlies van en schade aan de Leverantie dat/die het gevolg is van niet-nakoming van voormelde verplichtingen, zonder dat ANTALIS daarvoor zijn rechten jegens de transporteur hoeft te laten gelden. Na ontvangst van de bestelling dient op de Leverantie te worden aangegeven dat deze bestemd is voor de Koper.

5.3: Leveringsdata De leveringsdata voor aankomst van de Leveranties op de eindbestemming zijn bindend. Ze mogen niet worden gewijzigd, zelfs niet gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ANTALIS. ANTALIS behoudt zich het recht voor de levering van een Leverantie te weigeren als de leveringsdatum afwijkt van die op de bestelling. Retournering van Leveranties gebeurt op kosten en risico van de Leverancier. Bij aanvaarding van een te vroege levering wordt voor berekening van de vervaldatum van de factuur alleen rekening gehouden met de contractuele leveringsdatum.

5.4: Consequenties van een vertraagde levering Bij een vertraging van de levering kan ANTALIS: (i) een expresbezorging op kosten van de Leverancier eisen; (ii) een vertragingsboete in rekening brengen die gelijkstaat aan 1 % van de prijs van de Leverantie inclusief btw per week van vertraging, met een maximum van 5 % inclusief btw (tenzij uitdrukkelijk een ander tarief is overeengekomen); (iii) deze boetes verrekenen met de bedragen die de Leverancier tegoed heeft indien de Leverancier de gegrondheid van de boete niet binnen 4 dagen na kennisgeving ervan heeft weersproken; en (iv) met het volste recht elke bestelling die niet op de overeengekomen datum wordt geleverd, geheel of gedeeltelijk ontbinden of annuleren, zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht om zijn rechten (schadevergoeding …) te doen gelden.

5.5: Ontvangst van Leveranties De Leverantie wordt geacht geleverd te zijn als ANTALIS de ontvangst ervan schriftelijk heeft bevestigd. De ontvangst van verbruiksgoederen of bruikbare producten vindt plaats door ondertekening van de pakbon zonder voorbehoud door ANTALIS. De ontvangst van diensten vindt plaats door de effectieve, definitieve en volledige verlening van de dienst aan ANTALIS, zonder voorbehoud van die laatste. De ontvangstbevestiging staat niet gelijk aan aanvaarding van de Leverantie, met name met betrekking tot eventuele verborgen gebreken of non-conformiteiten. De ontvangst van materialen of uitrustingen die geïnstalleerd, afgesteld en/of in bedrijf gesteld moeten worden, vindt plaats door ondertekening zonder voorbehoud van een definitieve ontvangstverklaring door ANTALIS.
 

Artikel 6: Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1: Prijzen De prijzen zijn vast en onveranderlijk en gelden voor verpakte en verzekerde Leveranties in perfecte staat die getransporteerd, gelost en in voorkomend geval in bedrijf gesteld worden op de door ANTALIS aangegeven plaats. Voor zover nodig omvat de prijs de douaneformaliteiten, invoerrechten, belastingen, installatie, instelling en inbedrijfstelling van materialen of uitrustingen. Het transport van de Leveranties gebeurt op kosten en risico van de Leverancier.

6.2: Betalingsvoorwaarden De factuur voor een bestelling dient gericht te zijn aan de financiële administratie van ANTALIS met vermelding van het factuurnummer, een nauwkeurige omschrijving van de Leveranties en de nummers en data van de pakbonnen. Onder voorbehoud van aanvaarding van de Leveranties en een aldus opgestelde factuur, voldoet ANTALIS de betaling per bankoverschrijving, EDI-transactie of een andere schriftelijk door ANTALIS aanvaarde betaalwijze volgens de op de bestelling aangegeven betalingstermijn. Als de Leverancier een van zijn verplichtingen op grond van de bestelling niet nakomt, kan ANTALIS de betaling aan de Leverancier opschorten. ANTALIS kan te allen tijde bedragen die de Leverancier verschuldigd is, verrekenen met en in mindering brengen op de bedragen die de Leverancier tegoed heeft, ongeacht de aard van de aldus gecompenseerde vorderingen. De Leverancier erkent en aanvaardt dat bedragen die ANTALIS verschuldigd is, betaald kunnen worden door een andere rechtspersoon die tot de ANTALIS-groep behoort of door een derde die door ANTALIS is aangewezen, waarbij die betaling de schuld van ANTALIS aan de Leverancier vereffent.

6.3: Eigendomsoverdracht De overdracht van eigendom aan ANTALIS heeft plaats op het moment van levering van de Leverantie, behalve wanneer de leveringstermijn niet wordt nagekomen. Als de betaling voorafgaand aan de levering plaatsvindt, vindt de eigendomsoverdracht plaats op het moment van betaling.

Artikel 7: Aanvaarding en overdracht van risico’s

De aanvaarding en de overdracht van risico’s aan ANTALIS vinden plaats tijdens de ontvangst van de Leverantie door ANTALIS volgens voormeld artikel 5.5, los van de betaling of de leveringstermijnen.

Artikel 8: Kwaliteit

8.1: Garantie met betrekking tot verborgen gebreken en conformiteit De Leverancier garandeert dat de Leveranties geen verborgen gebreken hebben en dat ze voldoen aan de specificaties van het onderhavige Contract. Inspectie en betaling van de Leveranties vormen geen aanvaarding van de Leveranties en ontslaan de Leverancier niet van zijn verplichtingen, garanties en verbintenissen op grond van het Contract. ANTALIS behoudt zich het recht voor de Leveranties te allen tijde te inspecteren terwijl de bestelling loopt, ook op het terrein of in de gebouwen van de Leverancier. De Leverancier verbindt zich ertoe om ANTALIS en diens vertegenwoordigers, werknemers … medewerking te verlenen. De Leverancier brengt ANTALIS onverwijld op de hoogte als hij weet of vermoedt dat de aan ANTALIS geleverde Leveranties niet conform zijn.

8.2: ISO-certificering Als de Leverancier ISO-gecertificeerd is, bevestigt de Leverancier middels de onderhavige voorwaarden dat hij de verplichtingen die die certificering met zich meebrengt, heeft geïmplementeerd en naleeft, met inbegrip van een geïntegreerd kwaliteitsborgingssysteem met behulp waarvan de kwaliteitscontrole bij levering op het terrein of in de gebouwen van ANTALIS kan worden vereenvoudigd. Bovendien dient de Leverancier ANTALIS onverwijld in kennis te stellen van belangrijke gebeurtenissen in verband met die ISO-certificering (verlenging, annulering).

8.3: Wijziging van de Leveranties Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANTALIS mag de Leverancier geen wijzigingen aanbrengen aan de Leverantie, het productieproces, de productieplaats, de grondstoffen, de gebruikte materialen … Alle kosten in verband met een door ANTALIS naar behoren aanvaarde wijziging (test, proeven, herkwalificatie van producten …) worden gedragen door de Leverancier. De Leverancier dient de Leveranties die bij ANTALIS op voorraad zijn tegen inkoopprijs terug te kopen indien de levering van genoemde Leveranties wordt gestaakt.

8.4: Uitvoering van het Contract, goede trouw Elke verrichting en verplichting op grond van het Contract (ontwerp, productie, inbedrijfstelling, levering, informatie …) die door of uit naam van de Leverancier wordt uitgevoerd, dient te goeder trouw, bekwaam en omzichtig te worden uitgevoerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de Leverancier.

Artikel 9: Garantie

Contractuele garanties blijven 24 maanden geldig vanaf het moment van aanvaarding van de Leveranties door ANTALIS (zie voormeld artikel 5.5) onverminderd wettelijke garanties die eveneens van toepassing zijn.

9.1: Garantie op de Leveranties De Leverancier garandeert dat de Leverantie: (i) geschikt is voor het doel waarvoor zij is bestemd, van handelskwaliteit is en gevrijwaard is van gebreken of onvolkomenheden in het ontwerp, de productie en/of de werking; (ii) voldoet aan de specificaties van het onderhavige Contract; (iii) vrij is van rechten, privileges, retentierechten; (iv) vergezeld gaat van alle documenten en instructies die noodzakelijk zijn voor een gebruik in de beste gebruiks- en veiligheidsomstandigheden; (v) vergezeld gaat van alle vereiste gebruikslicenties, die overdraagbaar of sublicentieerbaar zijn; (vi) geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals het auteursrecht, het octrooirecht, knowhow, vertrouwelijke informatie, merkenrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten; (vii) geproduceerd, bewaard en getransporteerd is in overeenstemming met de in het land van productie, opslag en doorvoer geldende wetgeving, met name op het gebied van hygiëne, veiligheid, milieu en arbeidsrecht.

9.2: Vrijwaringsacties Als de Leverantie gebrekkig is of niet voldoet aan de specificaties van de bestelling, is ANTALIS gerechtigd om, onverminderd zijn recht op vergoeding van de schade die hij door deze non-conformiteit lijdt, en naar keuze: (i) de terugbetaling van de prijs van de Leverantie te vorderen en de desbetreffende Leverantie te retourneren, of (ii) van de Leverancier te eisen dat hij het gebrek of de non-conformiteit verhelpt of de gebrekkige Leverantie onmiddellijk vervangt door een conforme Leverantie.

De Leverancier dient de Leverantie terug te nemen binnen 15 dagen nadat ANTALIS de non-conformiteit heeft gemeld. Geweigerde Leveranties worden geacht niet geleverd te zijn. Met de aanvaarding of betaling van een gebrekkige of niet-conforme Leverantie of een deel daarvan doet ANTALIS geen afstand van zijn recht op annulering van de bestelling en retournering en afwijzing van de desbetreffende Leverantie wegens latente of gebleken non-conformiteit, of van zijn recht op schadevergoeding door de Leverancier, waaronder met name de productiekosten, winstderving … of andere door ANTALIS geleden schade is begrepen.
 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De Leverancier is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die hij ANTALIS berokkent door niet-nakoming van zijn verplichtingen, zoals een vertraging van de levering, een non-conformiteit.

De Leverancier dient ANTALIS, zijn vertegenwoordigers, werknemers … schadeloos te stellen voor acties van derden, vorderingen, gerechtelijke of administratieve procedures, met inbegrip van kosten voor advocaten en raadslieden, en uitgaven in het algemeen (daaronder begrepen indirecte en immateriële kosten), die zich voorafgaand aan of volgend op de levering van de Leverantie voordoen en voortvloeien uit een handeling van de Leverancier (of van een van zijn vertegenwoordigers, werknemers, beambten), een nalatigheid of een gebrekkige nakoming van zijn uit de bestelling voortvloeiende verplichtingen.

ANTALIS is in geen geval aansprakelijk jegens de Leverancier of diens opvolgers (i) voor derving van inkomsten of winst of enige andere gevolgschade die voortvloeit uit een verzuim of nalatigheid zijnerzijds, zelfs als die schade of dat verlies te voorzien was; en (ii) boven op de prijs van de Leverantie min de prijs die reeds betaald is.

Artikel 11: Ontbinding

Onverminderd alle rechten die ANTALIS geniet op grond van het onderhavige Contract of het toepasselijke recht, kan ANTALIS naar eigen goeddunken en met het volste recht zijn Contractuele verplichtingen opschorten of beëindigen middels een gewone schriftelijke kennisgeving, indien (i) de Leverancier een van zijn Contractuele verplichtingen niet nakomt, en/of (ii) de Leverancier onder curatele of onder bewind gesteld is, in een liquidatieprocedure verwikkeld is, met zijn schuldeisers een schuldsaneringsregeling getroffen heeft of in een vergelijkbare procedure verwikkeld is die in het land van de Leverancier van toepassing is. ANTALIS is de Leverancier geen schadevergoeding verschuldigd wegens deze ontbinding.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

De informatie en uitrustingen, waaronder met name de specificaties, plannen, tekeningen, formules, onderdelen, gereedschappen, mallen, die met het oog op de verwezenlijking van de door ANTALIS bestelde Leveranties worden overgedragen of gemaakt (de “Informatie”), zijn volledig eigendom van ANTALIS en dienen op diens eerste verzoek kosteloos te worden teruggegeven. De Leverancier verbindt zich ertoe de Informatie die door ANTALIS en/of in verband met de handelstransacties met ANTALIS wordt overgedragen, vertrouwelijk te behandelen en alle benodigde maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat die Informatie niet aan derden wordt onthuld. De Informatie mag niet door de Leverancier worden gebruikt voor producties of behoeften van andere klanten. De overeengekomen prijs van de Leveranties omvat de overdracht van alle intellectuele-eigendomsrechten die ter gelegenheid van de uitvoering van de bestelling ontstaan en de Leverancier erkent dit uitdrukkelijk.
 

Artikel 13: Diverse bepalingen

(I) Dit Contract valt onder het recht van het land waar ANTALIS zijn maatschappelijke zetel heeft, of onder het Zwitserse federale recht als de Leverancier zijn maatschappelijke zetel in een ander land heeft, met uitsluiting van de collisieregels en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. (II) In geval van een meningsverschil over de interpretatie, de uitvoering of het einde van het Contract dat niet in der minne kon worden geschikt, (a) leggen de partijen het geschil voor aan de bevoegde rechtbank ter plaatse van de maatschappelijke zetel van ANTALIS, of, ter beoordeling van ANTALIS, (b) aan de bevoegde rechtbank ter plaatse van de maatschappelijke zetel van de Leverancier bij wie de betwiste bestelling is geplaatst, of (c) aan een arbitragecommissie volgens de regels van de CCI te Parijs, of (d) aan de rechtbank van Genève. (III) Ter uitvoering van het Contract treedt de Leverancier op als onafhankelijke professional en niets in deze algemene voorwaarden mag geïnterpreteerd worden als zou het, feitelijk of rechtens, een joint venture, deelneming, associatie … in het leven roepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANTALIS mag de Leverancier de bestelling of een deel daarvan niet uitbesteden en mag hij zijn rechten en verplichtingen op generlei wijze overdragen. (IV) Als een van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, leidt dat niet tot nietigheid van het hele Contract. Alle andere voorwaarden van het Contract blijven onverminderd van toepassing en de nietig verklaarde voorwaarde wordt vervangen door een geldige bepaling die hetzelfde doel dient. (V) Als ANTALIS geen gebruik maakt van een van zijn rechten, wil dat niet zeggen dat ANTALIS afziet van de mogelijkheid er later alsnog een beroep op te doen. (VI) De rechten en rechtsmiddelen van ANTALIS die in de onderhavige algemene voorwaarden zijn vermeld, vullen de toekomstige of bestaande rechten op grond van de wet of het gemeenschapsrecht aan. (VII) De Leverancier dient nauw samen te werken met ANTALIS voor de uitvoering van zijn programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een dergelijke verbintenis is van cruciaal belang. (VIII) Mits hij hiervan op een redelijke termijn vooraf in kennis wordt gesteld, aanvaardt de Leverancier audits en beoordelingen in het kader van de naleving van zijn Contractuele verplichtingen.

Dowload hier de inkoopvoorwaarden van Antalis b.v. Nederland