Gebruikersvoorwaarden Website

Wettelijke vermeldingen

Deze WEBSITE www.antalis.nl wordt gepubliceerd door ANTALIS FRANCE, een société par actions simplifiée naar Frans recht, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 410 330 765, met maatschappelijke zetel te 17 avenue de la Porte des Lilas, 75019 Parijs (hierna "de Uitgever" of "ANTALIS") genoemd.

Vertegenwoordiger van de uitgever:

de heer Thierry GRISELIN in zijn hoedanigheid van voorzitter van ANTALIS FRANCE,

Hosting: SOGETI FRANCE, a “Société par Actions Simplifiée” 

met maatschappelijke zetel te 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (Frankrijk), ingeschreven onder nummer 479 942 583 in het handelsregister van Nanterre, en vertegenwoordigd door de heer Christophe BONNARD, in zijn functie van algemeen directeur.

 

 
 
 
 
 
 • Bindende werking
 • Definities
 • Doel van de WEBSITE
 • Alleen voor professioneel gebruik
 • Beheer van de WEBSITE
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Hyperlinks
 • Disclaimer 
 • Bescherming van de persoonsgegevens
 • Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
 • Vragen

Bindende werking

Door op deze WEBSITE te surfen aanvaardt de gebruiker impliciet en onvoorwaardelijk al deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de bepalingen van de disclaimer. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de algemene regels te bepalen volgens welke ANTALIS toegang verleent tot de WEBSITE en volgens welke de Gebruikers toegang moeten hebben tot en gebruik moeten maken van de WEBSITE.

De huidige online versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden is de enige versie die van toepassing is voor de volledige duur van het gebruik van deze WEBSITE, zolang ze niet door een nieuwe versie wordt vervangen.

Definities

"ANTALIS" verwijst naar ANTALIS FRANCE, een société par actions simplifiée naar Frans recht, ingeschreven onder nummer 410 330 765 in het handelsregister van Parijs, met maatschappelijke zetel te 17, avenue de la Porte des Lilas, 75019 Parijs.

"Hostingprovider" verwijst naar SOGETI FRANCE, een société par actions simplifiée, met maatschappelijke zetel te 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (Frankrijk), en ingeschreven onder nummer 479 942 583 in het handelsregister van Nanterre,

"WEBSITE" verwijst naar de website www.antalis.fr

"Diensten" verwijst naar de diensten die beschikbaar zijn op de WEBSITE.

"Gebruiker" verwijst naar elke persoon die gebruik maakt van de WEBSITE of een van de diensten die op de WEBSITE worden aangeboden.

"Lid" verwijst naar een Gebruiker die op de WEBSITE is geïdentificeerd.

"Gebruikersnaam" verwijst naar de informatie die nodig is om een Gebruiker op de WEBSITE te identificeren zodat deze toegang kan krijgen tot de voor Leden gereserveerde zones.

"Wachtwoord" verwijst naar de vertrouwelijke informatie die, bij gebruik met de gebruikersnaam, de gebruiker in staat stelt zijn of haar identiteit te bewijzen.

"Hyperlinks" verwijst naar elke website van een derde partij of externe internetbron gekoppeld aan de WEBSITE, die niet wordt gecontroleerd door ANTALIS en waarvoor ANTALIS niet aansprakelijk is.

 

 

Doel van deze WEBSITE

Het doel van deze WEBSITE is de bezoekers informatie te verstrekken over de producten en diensten die door ANTALIS worden aangeboden, evenals toegang te verlenen tot een online shopping tool voor deze producten en diensten, op voorwaarde dat zij zich als klant registreren en vooraf een klantaccount bij de verkoopteams openen. WEBSITE strikt voorbehouden voor professionals.

 

Deze WEBSITE is strikt voorbehouden voor professioneel gebruik, met uitdrukkelijke uitsluiting van elk ander gebruik, met inbegrip van elk gebruik door of als consument.

Door gebruik te maken van deze WEBSITE verklaart en garandeert elke gebruiker dat hij/zij uitsluitend handelt voor professionele doeleinden en doet hij/zij afstand van elk recht op bescherming van de consument in verband met het gebruik van deze WEBSITE voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

Als u een consument bent, mag u geen enkele handeling met betrekking tot een aankoop op deze WEBSITE of enige andere handeling verrichten op basis van informatie die op deze WEBSITE is gepubliceerd. Indien u deze WEBSITE ondanks deze waarschuwing toch gebruikt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, doet u dit op eigen risico en aanvaardt ANTALIS geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

Beheer van de WEBSITE

Voor een goed beheer van de WEBSITE kan ANTALIS op elk moment:

 • De toegang tot de gehele WEBSITE of een deel ervan schorsen, onderbreken of beperken, of de toegang tot de WEBSITE, of tot bepaalde delen van de WEBSITE, voorbehouden aan een bepaalde categorie van Gebruikers.
 • Alle informatie verwijderen die de werking van de WEBSITE verstoort of die niet in overeenstemming is met nationale en internationale wetten en voorschriften, of die als ongepast of onwettig wordt beschouwd.
 • de WEBSITE tijdelijk offline halen om deze bij te werken.

Intellectuele eigendom

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, bewegende of stilstaande beelden, videosequenties, geluiden, met inbegrip van computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om de werking van de WEBSITE te verzekeren en, meer in het algemeen, alle elementen die op de WEBSITE worden gereproduceerd en gebruikt, zijn beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Zij zijn volledig eigendom van ANTALIS of haar partners. Verspreiding, voorstelling, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van al deze elementen of een deel ervan, met inbegrip van de computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANTALIS, is strikt verboden. Het feit dat ANTALIS niet onmiddellijk na kennisname van een ongeoorloofd gebruik juridische stappen onderneemt, zal niet worden beschouwd als een goedkeuring van een dergelijk gebruik en evenmin als een verklaring van afstand van enige juridische actie.

Hyperlinks

De WEBSITE kan links bevatten naar websites van derden of externe internetbronnen ("Hyperlinks"). ANTALIS heeft geen controle over de Hyperlinks en kan ze niet controleren. ANTALIS kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor deze Hyperlinks en wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud, reclame, producten, diensten en elk ander element beschikbaar op of vanaf deze websites van derden en externe bronnen.

ANTALIS is bovendien niet aansprakelijk voor enige werkelijke of vermeende schade of verlies als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen en diensten die beschikbaar zijn via deze Hyperlinks.

 

Aansprakelijksheidbeding

ANTALIS verbindt zich ertoe om nauwkeurige en actuele informatie over de WEBSITE te verstrekken en behoudt zich het recht voor om de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. ANTALIS geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de WEBSITE, met inbegrip van Hyperlinks of andere elektronische links die rechtstreeks of onrechtstreeks via de WEBSITE beschikbaar zijn.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de juistheid van de informatie te controleren met behulp van aanvullende middelen, waaronder direct contact met ANTALIS.

 

ANTALIS aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit:

 • eventuele  onnauwkeurigheden of lacunes in de inhoud van de WEBSITE
 • eventuele ontoegankelijkheid van de WEBSITE
 • eventuele bugs die zich kunnen voordoen
 • fouten met betrekking tot de inhoud van de WEBSITE
 • schade als gevolg van het frauduleus binnendringen van een derde dat leidt tot een wijziging van de informatie op de WEBSITE
 • verlies of schade veroorzaakt door ongeoorloofde of onwettige wijzigingen van de inhoud van de WEBSITE
 • meer in het algemeen, verlies of schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolg, die voortvloeit uit de toegang tot de WEBSITE en/of het gebruik van informatie die direct of indirect op de WEBSITE beschikbaar is.

 

ANTALIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een denial-  of service- aanval of een ander technologisch schadelijk element dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere eigen apparatuur kan infecteren als gevolg van het gebruik van de WEBSITE of het downloaden van inhoud van de WEBSITE of van een andere aan de WEBSITE gekoppelde website van derden of internetbron.

ANTALIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van een website van derden of een externe internetbron die aan deze WEBSITE gekoppeld  is. Dergelijke links mogen niet worden opgevat als een goedkeuring door ANTALIS van hun inhoud. ANTALIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een aan deze WEBSITE gekoppelde website van een derde partij of externe internetbron.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die door een Gebruiker op deze WEBSITE worden verstrekt, worden verzameld en verwerkt door ANTALIS in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacy beleid http://www.ANTALIS.fr/business/accueil/politique-de-respect-de-la-vie-p.html en ons Cookiebeleid http://www.ANTALIS.fr/business/accueil/regle-dutilisation-des-cookies.html, die beide op deze WEBSITE beschikbaar zijn.

a.  Computerbeveiliging op deze WEBSITE:

ANTALIS verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Gebruikers die op deze WEBSITE worden verstrekt te beschermen en om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. De door de Gebruikers verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers, meer bepaald op de server van de Hostingprovider.

De overdracht van persoonsgegevens via het internet houdt echter intrinsieke risico’s in die ANTALIS niet volledig kan voorkomen met betrekking tot de veiligheid van de aldus overgedragen gegevens. ANTALIS waarschuwt de Gebruikers voor de mogelijke risico's die verbonden zijn aan de werking en het gebruik van deze WEBSITE en raadt de Gebruikers daarom aan alle noodzakelijke beschermende maatregelen te nemen bij het beheer van hun internetbrowser (zoals het gebruik van bijgewerkte hardware en software, up-to-date antivirussoftware, geheimhoudingsmaatregelen ter bescherming van gebruikersnamen en wachtwoorden, enz.). De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 

b. Computerbeveiliging op websites van derden of externe internetbronnen die aan deze WEBSITE zijn gekoppeld (Hyperlinks):

Het beheer en de veiligheid van de persoonsgegevens die door de Gebruikers worden meegedeeld op een aan deze WEBSITE gekoppelde website van een derde partij of externe internetbron vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de uitgevers van deze websites of externe internetbronnen. Het betreft in het bijzonder de volgende websites en externe internetbronnen:

 • de website van de aanbieder van beveiligde betalingsdiensten https://payment-services.ingenico.com/fr/fr waarnaar zij worden doorverwezen wanneer zij hun bestelling wensen te betalen, wordt ter beschikking gesteld door Worldline Financial Solutions , een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Brussel onder nummer 0886.476.763, met maatschappelijke zetel te 102 Woluwelaan, 1200 Brussel, België,
 • de website van de belangrijkste expediteur [http://www.fedex.com/fr/fedex-express-france/] waarnaar zij worden doorverwezen wanneer zij hun monsterbestelling wensen af te leveren, wordt ter beschikking gesteld door FEDEX EXPRESS FR, een SAS met een kapitaal van 241.282.000 euro, met maatschappelijke zetel te 58 Avenue Leclerc – 69007 LYON, ingeschreven onder nummer 973 505 357 bij het handels- en vennootschapsregister van Lyon, btw-nummer: FR 22 973 505 357. Vennootschap opgericht in juni 1973,
 • elke aan de WEBSITE gekoppelde website van een derde partij of externe internetbron, zoals die van externe cookie-uitgevers die worden genoemd in het Cookiebeleid http://www.ANTALIS.fr/business/accueil/regle-dutilisation-des-cookies.html.

 

ANTALIS is geen Gegevenscontroleur omdat het geen controle heeft over het beheer van de gegevens die rechtstreeks door de Gebruikers via deze websites of externe internetbronnen worden verstrekt en kan op geen enkele wijze de veiligheid van de aldus door de Gebruikers verzonden gegevens garanderen. De Gebruikers dienen op de hoogte te zijn van het Privacy beleid dat beschikbaar is op deze websites of externe internetbronnen.

Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

De bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht, met uitsluiting van alle collisieregels. De rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel van ANTALIS is gevestigd, is als enige bevoegd om elk geschil dat daaruit voortvloeit te beslechten, tenzij een andere rechtbank bijzondere bevoegdheid heeft op grond van een bepaalde wet of verordening.

Vragen

Stuur een bericht naar het volgende adres antalis.fr_admin@antalis.com of raadpleeg de rubriek "Contact" van deze WEBSITE:

 • voor vragen of informatie over de op de website gepresenteerde producten,
 • als u moeilijkheden ondervindt bij de toegang tot of het surfen op de website of,
 • als u ongepaste of illegale inhoud op deze website opmerkt.